Ottawa Reference Laboratory

National Immunohematology Reference Laboratory (NIRL)  

Requisition for Blood Group Genotyping (NIRL) (PDF)

   (PDF)